Tutkimustulokset Hippa-hankkeen käyttäjäkokeilusta

22 loka, 2020

Hublet toteutti Myllypuron seniorikeskuksen kanssa yhteiskehittelyprojektin, joka oli osana Metropolian Hippa-hanketta (6Aika Hippa: hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla.) Projektin kesto oli yhteensä noin 6 kuukautta ja se ehdittiin hienosti käynnistämään ennen kuin C-19 pandemia alkoi. Kokeilun loppuvaiheessa Myllypuron seniorikeskuksen, osastojen 3 ja 4 henkilökunta ja osa asukkaista vastasivat käyttäjäkyselyyn. Vastaajia oli yhteensä 42 kappaletta. Kyselyt toteutettiin erillisinä sähköisinä kyselyinä.

Käyttäjäkokeilun tutkimustuloksista (hoitohenkilökunta ja asukkaat) voit lukea lisää alta.

Hoitohenkilökunnan kokemus Hublet-ratkaisusta (otanta 22):

 • Hublet-ratkaisun hyödyt käyttäjille koettiin erittäin tärkeänä etenkin palvelukeskuksessa asuville, muistisairaille ja myös henkilökunnalle.
 • Hublet aktivoi asukasta ja se on monipuolinen sekä helppo käyttää.
 • Hoitohenkilökunnan keskimääräinen vastaus palvelun soveltuvuudesta ja toimivuudesta koettiin hyvänä, kun taas henkilökunnasta 95 % koki sen erittäin hyvänä.
 • Asukkaiden oli helppo lainata Hublet Tablettia; vastaajista samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä oli melkein 70 %.
 • Lähes 70 % työntekijöistä koki Hublet-ratkaisun palvelukodin ympäristössä helppokäyttöiseksi ja toimivaksi.
 • Yli 85 % hoitohenkilökunnan vastaajista koki Hublet-ratkaisun turvallisena käyttää.
 • Elämänlaadun parantuminen ja arjessa selviytymisen helpottuminen Hubletin avulla koettiin parantuneen asukkailla erittäin paljon tai jonkin verran noin 65 %.
 • 80 % työntekijöistä koki Hublet Tabletin hyödyllisyyden palveluasumisen asukkaille joko erittäin hyödyllisenä tai melko hyödyllisenä
 • Hublet-ratkaisua suosittelisi kollegalleen keskiarvolla 9.
  Asiakaskokemus (CX) oli tutkimuksessa 9.
  (*NPS = NetPromoterScore)
  *Asiakasuskollisuuden mittari, NPS-luku, on toimialakohtaisesti ja kansainvälisesti vertailtava tunnusluku. Vastaukset annetaan asteikolla 0-10, jotka luetellaan 0-6 arvostelijoihin, 7-8 passiivisiin ja 9-10 suosittelijoihin.
 • Työajansäästö ja kustannukset sekä työajan vapautuminen muuhun hoitotyöhön:
  (vastauksia tuli yhteensä 22 kpl:tta):
 • Hublet-ratkaisun koettiin säästävän työaikaa viikossa noin 15 minuutin verran yhdeltä henkilöltä otantajoukossa, mutta tämä ajansäästö saattoi mahdollistaa myös muita toimenpiteitä samanaikaisesti ja monipuolistaa muuta hoitotyötä esimerkiksi toimintaterapiassa.
 • Kustannuksiltaan tämä säästö on yhteensä noin 120 Eur viikossa ja vuodessa noin 6000 Eur.
  (Kyselyssä kysyttiin tuntipalkkaa ja työajansäästöä. Laskennallisesti on otettu huomioon työntekijäkulut. Otantajoukko oli 22 kpl, joten arviota voi verrata vastaavan tiimin kokoon omassa organisaatiossa.
 • Työajansäästön kannalta työaikaa vapautuu yhteensä 5,5 tuntia viikossa (otantajoukko 22) muuhun työn tekemiseen, joka on 286 tuntia vuodessa muuhun hoitotyöhön käytettävää aikaa.

Kysely toteutettiin Myllypuron henkilökunnalle testijakson päätyttyä. Kyselyyn vastasi 22 hoitohenkilökunnan jäsentä (lähihoitajia/ hoitohenkilökuntaa, fysioterapeutti, osastovastaava, toimintaterapeutti ja virikeohjaaja).

Senioritalon asukkaiden vastaukset:

 • 80 % vastaajista piti Hublet-ratkaisua erittäin tai melko hyödyllisenä.
 • Avoimissa vastauksissa kuvattiin erilaisia hyötyjä, jotka olivat mm. lapsuusmuistoihin pääseminen, valokuvien katseleminen, musiikin kuuntelu YouTubesta, piirtämismahdollisuus ja tuttujen lehtien lukeminen.
 • Ryhmäterapiaan Hublet-ratkaisu on oivallinen väline. Asiakkaat/ asukkaat innostuivat helppokäyttöisyydestä ja selkeästä näytöstä. Tuote mahdollisti erikuntoisien senioreiden monipuolisemman tekemisen, kuten esimerkiksi Ilta-Sanomien lukeminen ja tehtävien tekeminen omalla näytöllä sekä Helsinki -kuvien katselemisen.
 • Senioreista 90 % koki Hublet Tabletin käytön helpoksi ja toimivaksi.
 • Kiiteltiin suuria nappuloita ja kirjaimia, vaikka näkö olisi hiukan huonompi. Se koettiin myös käteväksi ja selkeäksi käyttää pikakuvakkeiden kautta.
 • 100 % koki Hubletin käytön turvallisena.
 • Asukkaiden (75 %) mielestä Hublet-ratkaisu paransi tai auttoi elämänlaatua hyvin tai melko hyvin.
 • Asiakkaat käyttivät Hublet-ratkaisua eniten musiikin kuunteluun, 30 % vastanneista.
  Toiseksi eniten käytettiin pelaamiseen ja tämän jälkeen tasaisesti kaikkeen mahdolliseen, mitä Hublet-ratkaisu mahdollistaa, lehtien lukemisesta terapiakäyttöön.

Kysely toteutettiin Myllypuron senioreille kuuden kuukauden yhteiskehittelytestijakson aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä yhteensä 20 Myllypuron seniorikeskuksen asukasta.

Hubletin tiimi kiittää kaikkia Metropolian Hippa-hankkeessa mukana olleita henkilöitä. Erityiskiitos Myllypuron Seniorikeskuksen henkilökunnalle ja asukkaille. Oli mahtava tehdä tätä yhteiskehittelyä kanssanne.

”Voimme olla yhteistyöstämme erittäin ylpeitä ja arvostamme Myllypuron helposti lähestyttävää vastaanottoa digitaalisiin toimintoihin ja Hublet-ratkaisuun.”
Milla Kalliokoski ja Jukka Salonen, Hublet Oy.

Haastattelun kirjoittaja ja tutkimuksen kooste: Milla Kalliokoski, Markkinointipäällikkö Hublet Oy