Tietosuojaseloste

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Hublet Oy, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki.

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hublet Oy:n tietosuojavastaava. Yhteydenotot: info@hublet.fi.

3 Rekisterin nimi

Hublet Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, yhteydenpito asiakkaisiin sekä tiedottaminen ja markkinointiviestintä asiakkaille ja sidosryhmille.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten. Asiakasta on tiedotettu mahdollisesta profiloinnista ja asiakkaalle on tehty selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Hublet Oy:n asiakkaiden ja sidosryhmien henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, profilointiin ja laitteiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Hublet Oy:lle tiedoksi antamaa tietoa.

6 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hublet Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Hublet Oy:n kumppaneille. Hublet Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Hublet Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Hublet Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Hublet Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

7 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Hublet Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Hublet Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Hublet Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Hublet Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla, ja Hublet Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Hublet Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Hublet Oy noudattaa. Hublet Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Hublet Oy, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Hublet Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Hublet Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Hublet Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

13 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.4.2018.