Hublet-ratkaisu vanhustenhuoltoon

Hublet ja yhteiskehittely ja käyttäjäkokeilu Myllypuro seniorikeskuksen kanssa

Hublet toteutti Myllypuron seniorikeskuksen kanssa yhteiskehittelyprojektin, joka oli osana Metropolian Hippa-hanketta. Projektin kesto oli yhteensä noin 6 kuukautta ja se ehdittiin hienosti käynnistämään ennen kuin C-19 pandemia alkoi. Kokeilun loppuvaiheessa Myllypuron seniorikeskuksen, os.3 ja 4 henkilökunta ja asukkaita vastasivat kyselyyn, vastaajia oli yhteensä 42 kappaletta. Kyselyt toteutettiin erilisinä kyselyinä. Pääset tutustumaan kyselyn tulokset haastattelun päätteeksi lopusta.

Hublet haastatteli käyttäjäkokeilun päätteeksi käyttäjäkokeilun vastuullisia henkilöitä Leila Lintulaa, TTM, toimintaterapeutti, Metropolian AMK:sta ja Anna Maria Alhosta, osastonhoitaja Myllypuron seniorikeskuksesta.

Hankkeen vastuuhenkilöt Lintula ja Alhonen kokivat, että Hublet yrityksenä näkee seniorit / ikääntyneet oppivina ja kykenevinä yksilöinä. Lähtökohta ei ole se, että digitaalisuus kuuluu vain nuoremmille. Vanhukset eivät ole ennakkoluulojen vankeja ja vanhainkoti mahdollistaa erilaista toimintaa. Hoitotyönnäkökulmasta digitaalisuuden käyttöönoton voi vaikeuttaa, mutta se tulisi nähdä mahdollistaja laajempaan hoitotyöhön sote-alalla.

Hublet-ratkaisu koettiin monipuolisena, turvallisena sekä vaivattomana, koska Hublet Tabletit laitteet latautuvat itsestään ja tiedot häviävät automaattisesti, kun tabletti palautetaan telakkaan. Ei ole huolta johdoista ja kuka laitteet lataa tai kuka tyhjentää tiedot edellisen käyttäjän jäljiltä. Lainaus ja palautus oli erittäin helppoa senioreille. Ainoastaan pyörätuolissa olevat henkilöille lainaaminen saattoi olla hankalampaa. Valinnanvapaus kysymys on tärkeä osa seniorin arvokasta elämää ja asiakkaan / asukkaan itsemääräämisoikeus korostuu valinnanvapauden kautta. Teknologia oli kaikkien saavutettavissa, milloin vain asukas haluaa sitä käyttää, ja näin itsemääräämisoikeus korostuu. Hublettia voidaan käyttää myös ryhmässä, jolloin yhteisöllinen tekeminen korostuu esimerkiksi toimintaterapiassa.

Voidaan esittää kysymys? – ”Herättääkö se yhteisöllisyyden tunnetta ja lisääkö se yksilön hyvinvointia sekä huomioiko se toimintakulttuurin tarpeet”, Lintula totesi.

Kodikkuus oli yksi kriteereistä käyttäjäkokeilussa. Tämä toteutui Hubletin kanssa, koska asukkaat saivat tehdä omia juttujaan Hubletin kanssa haluamaan aikana ja näin ollen yksilölliset tarpeet voitiin huomioida samalla. Tämän lisäksi yhteisöllisyys korostui esimerkiksi toimintaterapeuttien työssä, koska eri kuntoiset ja tasoiset henkilöt pystyivät osallistumaan siihen, Lintula pohtii.

Lintulan mukaan Metropolia käyttää tutkimuksissaan ”älykkään teknologian käyttäjälähtöistä arvokenttää”. Se tarkoittaa mm. sitä, että seniorit voivat tehdä niin kuin haluaa ja saavat itselleen sopivaa sisältöä heille sopivana aikana. Hyvinvointi on sidoksissa kolmeen asiaan yksilöön, toimintaan ja ympäristöön. Tämän jälkeen mietintään tulee se, että kuinka nämä kolme asiaa vaikuttavat kaikkiin ympäristövaatimuksiin. Voiko muistisairas toimia siinä ympäristössä, jossa hän on? Voiko hän tehdä kaikkia asioita ja pärjääkö asukas siinä ympäristössä? Tuotteen ja palvelun näkökulmasta tämä merkitsee sitä, että täyttääkö tuote tai palvelu nämä vaatimukset hyvinvoinnin näkökulmasta. Voiko asukas elää sellaista elämää, joka on hänelle merkityksellinen. Ihmiset nähdään kykenevinä henkilöinä, jotka oppivat sekä kokevat asioita. Muuttamalla ympäristöämme ja vaikuttamalla ihmisten hyvinvointiin terveydenhuollossa, se on osa arvolupausta. Käyttäjä on siinä myös aktiviisessa roolissa ja pystyy vaikuttamaan tekemiseen. Elämänlaatuun voi vaikuttaa Hubletin avulla. Voimme todeta, että Hubletin palvelulupaus täyttyy Lintula pohtii.

Alhovuori kokee, että Hubletilla voidaan muuttaa maailmaa. Hublet-ratkaisu muuttaa ennakkoasennetta suhteessa digitaaliseen käyttöönottoon sairaanhoidon puolella.” Tämähän on ihan hyvä väline” kuului projektin aloitustilaisuudessa. Esimerkiksi digitaalisuus ja robotiikka ei tule viemään hoitotyön tarvetta, vaan monipuolistaa ja nostaa esimerkiksi asukkaiden viihtyvyyttä senioritaloissa. Toimintakulttuuria pitää ja kannattaa sekä haastaa tämän tyyppiseen uuden tekemiseen.

Tutkimustuloksista (Myllypuron seniorikeskusken hoitohenkilökunta ja asukkaat) voit lukea lisää myöhemmin alta.

Hoitohenkilökunnan kokemus Hublet-ratkaisusta (otanta 22):

 • Hublet-ratkaisun hyödyt käyttäjille koettiin erittäin tärkeänä etenkin palvelukeskuksessa asuville, muistisairaille ja myös henkilökunnalle. Hublet aktivoi asukasta ja se on monipuolinen sekä helppo käyttää.
 • Hoitohenkilökunnan keskimääräinen vastaus palvelun soveltuvuudesta ja toimivuudesta koettiin hyvänä, kun taas henkilökunnasta koki sen 95%:ia koki sen erittäin hyvänä.
 • Asukkaiden oli helppo lainata Hublet Tablettia; vastaajista samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä oli melkein 70%:ia.
 • Lähes 70%:ia työntekijöistä koki Hublet-ratkaisun palvelukodin ympäristössä helppokäyttöiseksi ja toimivaksi.
 • Yli 85%:ia hoitohenkilökunnan vastaajista koki Hublet-ratkaisun turvallisena käyttää.
 • Elämänlaadun parantuminen ja arjessa selviytymisen helpottuminen Hubletin avulla koettiin parantuneen asukkailla erittäin paljon tai jonkin verran noin 65% vastaajan mielestä.
 • Hublet Tabletin hyödyllisyys koettiin joko erittäin hyödyllisenä tai melko hyödyllisenä 80%:ia työntekijöiden mielestä palveluasukkaille.
 • Hublet-ratkaisua suosittelisi kollegalleen keskiarvolla 9.
  Asiakaskokemus (CX) oli tutkimuksessa 9.
  (*NPS = NetPromoterScore)
  *Asiakasuskollisuuden mittari, NPS-luku, on toimialakohtaisesti ja kansainvälisesti vertailtava tunnusluku. Vastaukset annetaan asteikolla 0-10, jotka luetellaan 0-6 arvostelijoihin, 7-8 passiiviisiin ja 9-10 suosittelijoihin.
 • Työajansäästö ja kustannukset sekä työajan vapautuminen muuhun hoitotyöhön: (vastauksia tuli yhteensä 22 kpl:tta):
 • Hublet-ratkaisun koettiin säästävän työaikaa viikossa noin 15 minuutin verran yhdeltä henkilöltä otantajoukossa, mutta tämä ajansäästö saattoi mahdollistaa myös muita toimenpiteitä samanaikaisesti ja monipuolistaa muuta hoitotyötä esimerkiksi toimintaterapiassa.
 • Kustannuksiltaan tämä säästö on yhteensä noin 120 Eur viikossa ja vuodessa noin 6000 Eur.
  (Kyselyssä kysyttiin tuntipalkkaa ja työajansäästöä. Laskennallisesti on otettu huomioon työntekijäkulut. Otanta joukko oli 22, joten arviota voi verrata vastaavaan tiimiin kokoon omassa organisaatiossa.
 • Työajansäästön kannalta työaikaa vapautuu yhteensä 5,5 h/ vko:ssa (otantajoukko 22) muuhun työntekemiseen, joka on 286 tuntia vuodessa muuhun hoitotyöhön käytettävä aika.

-Lue haastattelusta lisätietoja tästä. Esimerkiksi toimintaterapian osalta Hublet Tabletit antoivat aikaa enemmän ja monipuolisti tekemistä.

Kysely toteutettiin Myllypuron henkilökunnalle testijakson päätyttyä.
Kyselyyn vastasi 22 hoitohenkilökunnan jäsentä (lähihoitajia/ hoitohenkilökuntaa, fysioterapeutti, osastovastaava, toimintaterapeutti ja virikeohjaaja).

Senioritalon asukkaiden vastaukset:  

 • 80 %:ia vastaajista pitivät Hublet-ratkaisua erittäin tai melko hyödyllisenä.
  – Avoimissa vastauksia kuvattiin erilaisia hyötyjä, jotka olivat mm. lapsuusmuistoihin pääseminen, valokuvien katseleminen, musiikin kuuntelu YouTubesta, piirtämismahdollisuus ja tuttujen lehtien lukeminen.
 • Ryhmäterapiaan Hublet-ratkaisu on oivallinen väline. Asiakkaat/ asukkaat innostuivat helppokäyttöisyydestä ja selkeästä näytöstä. Mahdollisti erikuntoisien senioreiden monipuolisemman tekemisen, kuten esimerkiksi lukea Ilta-Sanomien lukeminen ja tehtävien tekeminen omalla näytöllä sekä Helsinki kuvien katselemisen.
 • Senioreista 90%:ia koki Hublet Tabletin käytön helpoksi ja toimivaksi.
  – Kiiteltiin suuria nappuloita ja kirjaimia, vaikka näkö olisi hiukan huonompi. Se koettiin myös käteväksi ja selkeäksi käyttää pikakuvakkeiden kautta.
 • Hubletin käyttö koettiin turvalliseksi 100%:sti.
 • Asukkaiden mielestä Hublet-ratkaisu paransi tai auttoi elämänlaatua hyvin tai melko hyvin 75%:n mielestä.
 • Asiakkaat käyttivät Hublet-ratkaisua eniten musiikin kuunteluun, vastanneista 30%:ia. Toiseksi eniten pelaamiseen ja tämän jälkeen tasaisesti kaikkeen mahdolliseen, mitä Hublet-ratkaisu mahdollistaa. Lehtien lukemisesta terapiakäyttöön.

Kysely toteutettiin Myllypuron senioreille kuuden kuukauden yhteiskehittelytestijakson aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä yhteensä 20 kpl:tta Myllypuron seniorikeskuksen asukasta.  

Hubletin tiimi kiittää kaikkia Metropolian Hippa-hankkeessa mukana olleita henkilöitä. Erityiskiitos Myllypuron Seniorikeskuksen henkilökunnalle ja asukkaille. Oli mahtava tehdä tätä yhteiskehittelyä kanssanne.

“Voimme olla yhteistyöstämme erittäin ylpeitä ja arvostamme Myllypuron helposti lähestyttävää vastaanottoa digitaalisiin toimintoihin ja Hublet-ratkaisuun.”

 • Milla Kalliokoski ja Jukka Salonen, Hublet Oy.

Haastattelun kirjoittaja ja tutkimuksen kooste:
Milla Kalliokoski, Markkinointipäällikkö Hublet Oy 
milla.kalliokoski@hublet.fi